Klik hier om de bundel "opvoedingsproject" van onze school te downloaden.

 

ONDERWIJS MAKEN WE SAMEN

Met dit opvoedingsproject geven we onze school een duidelijk en herkenbaar profiel, gebaseerd op vier pijlers:

 

  • een christelijke school
  • met een sterke leerlinggerichtheid,
  • met aandacht voor een brede persoonlijkheidsvorming en
  • een focus op kwaliteitsvol onderwijs ter voorbereiding van succesvolle studies in het hoger onderwijs.


Dit project realiseert onze school dankzij de volgehouden
en overtuigde inzet van iedereen die er leeft en werkt.

Christelijke school

Bewust van de maatschappelijke tendensen van groeiend secularisme, geloven we als christelijke school sterk in het christelijke verhaal waartoe we onze leerlingen direct en indirect willen motiveren.

 

In Campus Sint-Hubertus werkt het leven van Jezus Christus inspirerend voor onze vorming tot mens. Van leerlingen en personeelsleden verwachten we dat ze

het gesprek over dit ideaal en deze levenshouding aangaan en dat ze eerbied opbrengen voor de christelijk-gelovige verankering van onze school en
voor haar geloofsaanbod.

 

Vanuit onze christelijke mensvisie doen wij jonge mensen nadenken over ethische, sociale en spirituele vragen en over het christelijke verhaal dat we op een

levensechte, geloofwaardige, authentieke en intellectueel respectabele manier brengen.

 

Wij ondersteunen de jongeren spiritueel en gevoelsmatig in wie ze zijn en willen worden. We verwachten van alle jongeren openheid en actieve betrokkenheid voor de religieuze dimensie van het leven.

 

We respecteren de gewetensvrijheid van elke mens en stellen ons positief-kritisch en verdraagzaam op tegenover mensen met andere godsdiensten en

levensbeschouwingen.

 

Totaalopvoeding 

In onze school wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de jongeren in alle facetten van het leven: intellectueel, spiritueel, cultureel, ethisch, emotioneel, sociaal en sportief. Dit gebeurt zowel tijdens het klasgebeuren als door initiatieven van onze school daarbuiten (parascolaire activiteiten).

 

Intellectueel: kennis en vaardigheden

 

Kennis is essentieel voor het onderwijs want ze helpt leerlingen op een adequate wijze informatie verwerken of bewerken. Dankzij hun parate kennis creëren de leerlingen een referentiekader, nodig om een bredere kijk op zichzelf en de wereld te kunnen ontwikkelen. Kennis verruimt de geest en verankert deze in de wereld; leerlingen besteden daarom een deel van hun leertijd aan het leren van feiten. Zodra

leerlingen verbanden dienen te leggen en de toepassing van kennis en het verwerven van inzichten belangrijk worden, kunnen ze voortbouwen op die gedegen basis van kennis.

 

Onze school doet echter niet enkel aan kennisoverdracht. De menselijke kennis evolueert, groeit aan. Wanneer de jonge volwassene onze school verlaat, is zijn kennis niet voltooid, permanente scholing is bijgevolg noodzakelijk. Onze school brengt daarom ook de vaardigheden bij die nodig zijn om kennis te verwerven. Toekomstgericht onderwijs betekent immers dat de leerlingen problemen leren analyseren en leren zelfstandig zoeken naar verantwoordeoplossingen. Met moderne leermiddelen en -infrastructuur reikt onze school de leerlingen uitdagingen aan die hen stimuleren in probleemoplossend denken en hun kritische zin ontwikkelen. Nationale en internationale ontmoetingen stimuleren de leerlingen daarenboven hun horizon te verruimen en effenen het pad voor de toenemende Europese dimensie van het hoger onderwijs.

 

Op deze wijze brengt onze school leerlingen kennis bij en leert ze hen vaardigheden aan waarmee zij de poort tot de wereld kunnen openen. Kennis en vaardigheden zijn zodoende nauw met elkaar verweven.

 

Sociaal, ethisch en spiritueel: normen en waarden

 

Onze school helpt jongeren een zinvolle waardeschaal te ontdekken vanuit het evangelie. Zij voedt de jongeren zo op dat wanneer hun waardeschaal in conflict komt met de algemeen geldende waarden van de samenleving, ze de verantwoordelijkheid kunnen nemen in vrijheid te kiezen.

 

Door verdraagzaamheid en vergevensgezindheid kiest onze school voor solidariteit en verbondenheid met elkaar. Onze school beschouwt eerlijkheid, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheidszin als motor van het dagelijkse handelen. Onze school brengt leerlingen daarenboven respect en waardering voor zichzelf, voor de anderen, voor de nabije omgeving en de wereld waarin ze leven bij.

 

Waardeopvoeding gebeurt in de eerste plaats niet door het verstand maar door de ervaring. Onze school laat leerlingen ervaren dat de waarden die ze voorhoudt zinvol zijn. Daarom zal onze school een klimaat creëren waarin waarden tot ontwikkeling en tot bloei kunnen komen. Onze school zal er ook zorg voor dragen dat die waarden binnen haar organisatie gestalte krijgen.

 

Cultureel en sportief

 

Onze school maakt leerlingen vertrouwd met sport en cultuur als zinvolle invulling van hun vrije tijd. Nationale en internationale contacten inzake sport en cultuur worden gestimuleerd.

 

Cultuurbeleving gebeurt via de lessen, via theater- of museumbezoek, via (meerdaagse) uitstappen. Wij nodigen onze leerlingen daarenboven uit om actief deel te nemen aan de talrijke culturele parascolaire activiteiten die we aanreiken.

 

Daarnaast creëert onze school een dynamisch en gezond schoolsportklimaat. Samen met de geest moet immers ook het lichaam tot volle ontplooiing kunnen komen. Ook op sportief vlak organiseert onze school daarom tal van activiteiten, zowel voor de individuele sporter als voor teamsporters. In de loop van het schooljaar vinden daarenboven verschillende massasportevenementen plaats.

Welbevinden

De leerlingen die een school aantrekt, hebben verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden en komen uit diverse milieus. Vanuit een evangelische bekommernis zal onze school oog hebben voor alle leerlingen en zal zij ernaar streven alle leerlingen te integreren, in respect voor hun eigenheid. Wij zullen hen een draagvlak bieden dat hen ondersteunt en kansen geeft om zich volwaardig te ontwikkelen. Onze school geeft immers maximale kansen aan alle leerlingen die aan haar toevertrouwd worden.

 

Op de eerste plaats zorgt onze school voor een aangenaam leefklimaat: de mooie en veilige infrastructuur en de respectvolle omgang tussen leerlingen en personeelsleden creëren een warme school waarin iedereen zich thuis voelt.

 

Onze school heeft een netwerk ontwikkeld dat de leerlingen wil ondersteunen in hun evolutie als leerling en als mens. Met aandacht voor het specifieke karakter van elk individueel probleem en met de nodige zin voor discretie zal onze school leerlingen bijstaan. Waar nodig zullen externe hulpverleners ingeschakeld worden. Onze school rekent daarbij steeds op de nauwe samenwerking met de ouders.

 

Ook via een participatief beleid optimaliseert onze school het leefklimaat. Een goede samenwerking tussen school, leerlingen, ouders en lokale gemeenschap gebeurt via tal van formele en informele kanalen. De open dialoog is het criterium dat deze participatie mogelijk maakt.

Doorstroming

Onze school bereidt haar leerlingen voor op succesvolle studies in het hoger onderwijs. Deze opdracht loopt parallel met het algemeen-vormende karakter van ons studieaanbod. De leerkrachten nemen daarbij een coachende rol aan: zij begeleiden leerlingen, maar stimuleren hen tevens hun zelfstandigheid stapsgewijze te ontwikkelen. Zo evolueert het aanbod 'leren leren' in de eerste graad naar een 'hoe studeer ik in het hoger onderwijs'.

 

Om tegemoet te komen aan actuele eisen in het hoger onderwijs hanteren onze leerkrachten daarenboven gediversifieerde didactieken. Nieuwe werkvormen en toetswijzen krijgen een plaats naast traditionele kennisoverdracht en het ontwikkelen van vaardigheden. Het digitale schoolplatform is een belangrijk instrument ter ondersteuning van het lesgebeuren.

 


 

Het opvoedingsproject van Campus Sint-Hubertus geeft blijk van een ambitieuze school met een menselijk karakter. Dit project willen wij in samenwerking met alle participanten realiseren. Wij geloven immers dat we op deze wijze bijdragen tot de ontwikkeling van jongeren tot gelukkige mensen en tot dragers van de maatschappij van de toekomst.

Sint-Hubertus maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap